Mål: P 6291-16

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har i likhet med underinstanserna funnit att bygglov kan meddelas för större lagerliknande byggnad inom område som omfattas av strandskydd. Domstolen har därvid bl.a. funnit att utredningen inte visar att strandskyddsbestämmelserna utgör hinder mot att meddela bygglov men att den slutliga bedömningen av frågan om strandskyddsdispens dock får ske i en senare prövning enligt miljöbalken.