Mål: M 2917-17

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har, till skillnad från mark- och miljödomstolen, lämnat tillstånd till gruppstation med tio vindkraftverk. Etableringsområdet är utpekat som riksintresse för vindbruk och rekommenderas i översiktsplanen att användas för vindbruk i kombination med skogsbruk. I omgivningarna finns redan andra vindkraftsetableringar. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att den påverkan på landskapsbilden som den ansökta etableringen kommer att få inte blir så kraftig att den hindrar att tillstånd ges. För att säkerställa att den kumulativa ljudnivån från tillståndsgivna vindparker inte ska överstiga uppställda begränsningsvärden har Mark- och miljööverdomstolen sänkt villkoret för ekvivalent ljudnivå vid vissa ljudkänsliga punkter.