Mål: M 9801-16

Avgörande

Mark- och miljödomstolen avslog en kommunal nämnds ansökan om utdömande av vite p. g. a. berörd chef saknat behörighet att meddela förbudet. Efter överklagande har nämnden åberopat bevisning till styrkande av chefens behörighet. Då Mark- och miljööverdomstolen funnit utrett att vederbörande chef var behörig att fatta beslutet har domen undanröjts och, med hänsyn till instansordningen princip, målet återförvisats till mark- och miljödomstolen för vidare handläggning.