Mål: P 9703-17

Avgörande

Nämnden har lämnat positivt förhandsbesked för uppförande av två enbostadshus på en fastighet i Borgholms kommun. MÖD har upphävt beslutet, eftersom den del av fastigheten som ska bebyggas står under vatten periodvis under året och det saknas utredning om mark- och vattenförhållandena på platsen, risken för översvämning och de faktiska förutsättningarna för byggnation.