Mål: F 1164-16

Avgörande

Fastighetsreglering av samfälld mark. Lantmäteriets beslut att ställa in förrättningen har fastställts då båtnadsvillkoret inte kan anses uppfyllt.