Mål: P 9353-16

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har i likhet med underinstanserna funnit att byggnadsnämnds beslut om byggsanktionsavgift och föreläggande om att ta bort byggnad ska upphävas. Mark- och miljööverdomstolen har som skäl för domen delat länsstyrelsens skäl. Länsstyrelsen har i beslutet anfört att nämndens bristfälliga handläggning av ansökan och otydliga beslut om bygglov gör att det inte går att fastställa att byggherren har byggt utan lov.