Mål: P 9631-16

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att uppförandet av ett trevåningshus utanför detaljplanelagt område innebär en betydande olägenhet för grannarna bakom på grund av inskränkning av utsikt.