Mål: F 8068-16

Avgörande

Fråga om deltagande i en gemensamhetsanläggning. Mark- och miljööverdomstolen anser att klaganden har visat att det inte är av väsentlig betydelse för klagandens fastighet att delta i gemensamhetsanläggningen och ändrar därmed beslutet och andelstalslängden.