Mål: M 8109-16

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att länsstyrelsen med stöd av 51 § lagen om allmänna vattentjänster varit behörig att besluta om ett föreläggande som innebär att behovet av vattentjänster ska tillgodoses även för arrendetomter inom en viss fastighet.