Mål: M 6421-16

Avgörande

Länsstyrelsen hade förelagt en verksamhetsutövare att söka tillstånd för byte av turbintyp i ett vattenkraftverk. MÖD konstaterade att bytet från Francis- till Kaplanturbin utförs i torrhet. Vidare kommer varken avbördningsförmågan, vattnets djup eller läge förändras. MÖD bedömde därför att det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom verksamhetens inverkan på vattenförhållandena. Domstolen fastställde MMD:s dom att upphäva föreläggandet att söka tillstånd.