Mål: F 6289-16

Avgörande

Målet gäller omprövning av avgäld för en tomträtt med 20-årig avgäldsperiod. MÖD har inte funnit skäl att ifrågasätta kommunens underlag för beräkning av markvärdet. När det gäller den s.k. triangeleffekten har MÖD instämt i kommunens bedömning att denna bör bestämmas till 0,5 procent. MÖD har sammanfattningsvis vid beräkningen av avgälden utgått från en långsiktig realränta på 2,75 procent med tillägg för en triangeleffekt på 0,5 procent vilket, tillämpat på markvärdet, resulterat i en högre årlig avgäld än den mark- och miljödomstolen fastställt.