Mål: M 5452-16

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har med ändring av underinstansernas avgöranden avslagit ansökan om tillstånd till växtreningsverk då sökanden inte har visat att anläggningen uppfyller gällande miljö- och hälsoskyddskrav.