Mål: P 7147-16

Avgörande

Ansökan om bygglov för fritidshus inom ett område där fritidsbebyggelse får komma till stånd endast som komplettering till befintlig bebyggelse (4 kap. 4 § miljöbalken). MÖD har bedömt att ansökan inte avser en sådan komplettering till befintlig bebyggelse. Eftersom det funnits hinder mot att ge bygglov har MÖD upphävt bygglovsbeslutet.