Mål: M 10406-17

Avgörande

Skadestånd enligt 32 kap. miljöbalken. Trafikverket utförde vissa arbeten som gav upphov till bl.a. vibrationer. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att det inte är övervägande sannolikt att skador på en närliggande fastighet orsakades av störningarna från arbetena.