Mål: M 8555-17

Avgörande

Anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål. Avfallsmassor skulle användas som täckning av en nedlagd deponi, utan mellanliggande tätskikt. Med beaktande av att föroreningsinnehållet i deponin inte var klarlagt ansåg MÖD att sökanden inte visat att verksamheten medförde en endast ringa föroreningsrisk. Verksamheten krävde således tillstånd.