Mål: M 2358-18

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har, till skillnad från mark- och miljödomstolen, ansett att Affärsverket svenska kraftnät är att anse som enskild part i ärendelagens mening när verket ansöker om dispens från reservatsföreskrifter för byggande av en ny ledning på stamnätet.