Mål: M 10966-17

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att grävning i ett dike inte utgjort dispens- och tillståndspliktig markavvattning och därför upphävt ett tillsynsföreläggande.