Mål: P 9494-17

Avgörande

MÖD har, till skillnad från mark- och miljödomstolen, bedömt att bygglov för inredning av en vindsvåning på en fastighet i centrala Stockholm inte kan beviljas eftersom åtgärden skulle medföra en alltför stor negativ inverkan på byggnadens kulturhistoriska värden och därmed stå i strid med både detaljplanens och PBL:s varsamhetskrav och förvanskningsförbud. Sökt bygglov för omdisponering av fastighetens inre planlösning och ombyggnad av ett pigtrapphus har dock beviljats.