Mål: F 1400-18

Avgörande

Omprövning av tomträttsavgäld för handelsfastigheter i Stockholm. Fråga om vilket markvärde som ska åsättas regleringsobjekten. Om jämförelseobjekten och regleringsobjekten är tillräckligt lika bör det vara tillräckligt med ett fåtal jämförelseobjekt för att resultatet av ortsprismetoden ska vara tillförlitligt. Vid sådant förhållande har MÖD, till skillnad från mark- och miljödomstolen, funnit att alternativa metoder, som en SOU-kalkyl, inte ska tillämpas. Även fråga om hänsyn som ska tas till en byggrätt under mark vid bestämmande av avgäldens storlek.