Mål: M 531-18

Avgörande

Tillsyn av vattenverksamhet. Med hänsyn till den utredning som har lagts fram i Mark- och miljööverdomstolen är det utrett att bolaget borde ha ansökt om tillstånd till att delvis ta en anläggning för grundvattenbortledning ur bruk. Tillsynsåtgärder kan också vidtas eftersom gällande vattendom inte reglerar vad som ska hända när grundvattenbortledningen upphör. Länsstyrelsen borde därför inte ha avslutat tillsynsärendet utan åtgärd. Underinstansernas avgöranden undanröjs och målet lämnas tillbaka till länsstyrelsen för fortsatt handläggning