Mål: P 1874-18

Avgörande

Stadsbyggnadsnämnden beviljade bygglov för sex balkonger och fönsterdörrar på en byggnad på Ladugårdsgärdet i Stockholm. Den aktuella byggnaden är särskilt är värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt. Enligt Mark- och miljööverdomstolens uppfattning skulle åtgärderna strida mot förvanskningsförbudet och varsamhetskraven i plan- och bygglagen. Intresset av att få ändra byggnaden har inte ansetts väga tyngre än det allmänna intresset att skydda den mot förvanskning och det är därmed inte oproportionerligt att avslå ansökan om bygglov. Mark- och miljööverdomstolen har därför med ändring av mark- och miljödomstolens dom upphävt Stadsbyggnadsnämnden beslut och avslagit ansökan.