Mål: M 140-18

Avgörande

Fråga om tillstånd att uppföra bostadshus och garage inom område med landskapsbildsskydd. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att bostadshuset och garaget skulle påverka landskapsbilden på ett sådant sätt att det skulle strida mot syftet med landskapsbildsskyddet och har därför, men ändring av mark- och miljödomstolens dom, fastställt länsstyrelsens beslut att avslå ansökan.