Mål: M 1126-18

AvgörandeEn kommunal nämnd beviljade strandskyddsdispens för nybyggnad av ett fritidshus. Länsstyrelsen upphävde dispensbeslutet eftersom området inte ansågs vara väl avskilt från strandlinjen varken genom en befintlig väg eller av övrig bebyggelse. Mark- och miljödomstolen undanröjde länsstyrelsens beslut och fastställde nämndens beslut. Mark- och miljööverdomstolen har nu med ändring av mark- och miljödomstolens dom fastställt länsstyrelsens beslut.