Mål: M 1808-18

Avgörande

Mark- och miljödomstolen lämnade genom deldom Trafikverket tillstånd enligt 9 kap. och 11 kap. miljöbalken för anläggandet av järnvägsprojektet Västlänken och Olskrokens planskildhet. Trafikverket överklagade avgörandet avseende det uppställda villkoret 10 (luftburet buller och stomljud från bygg-verksamheten) samt ett beslut om att inte ge verkställighet. Domen överklagades även av en stor mängd övriga parter som yrkade att Mark- och miljööverdomstolen skulle upphäva avgörandet i dess helhet eller ändra det i vissa avseenden. Det fanns vidare ett yrkande om att Mark- och miljööverdomstolen skulle inhämta förhandsbesked från EU-domstolen i vissa frågor. Mark- och miljööverdomstolen beviljade prövningstillstånd beträffande villkor 10, förordnade om verkställighet samt avslog yrkandet om inhämtande av förhands-besked. Mark- och miljööverdomstolen ha nu i dom ändrat villkor 10 på så sätt att avvikelser från föreskrivna bullernivåer får ske med tillsynsmyndighetens godkännande om det finns särskilda skäl.