Mål: M 4908-17

Avgörande

I mål om tillstånd till bergtäkt har Mark- och miljööverdomstolen ändrat tillståndets omfattning vad gäller maximalt årligt uttag av bergmaterial samt ändrat ett antal villkor, bl.a. ett villkor om skyddsåtgärder för berguv som har ändrats efter ett åtagande av sökanden. Mark- och miljööverdomstolen har vidare bedömt att täkttransporter på allmän väg ca 3-4 km från täktutfarten, med hänsyn till omständigheterna i det aktuella fallet är ett följdföretag som ska beaktas vid tillståndsprövningen. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att det är rimligt att ställa krav på bullerdämpande åtgärder längs denna vägsträcka.