Mål: M 9872-17

Avgörande

En kommunal miljönämnd förbjöd vid vite en fastighetsägare att släppa ut avloppsvatten till en befintlig avloppsanläggning. Mark- och miljödomstolen fann det inte visat att förbudet överträtts och avslog nämndens ansökan om att vitet skulle dömas ut. Enligt Mark- och miljööverdomstolens bedömning framgår dock av utredningen
att avloppsvatten har släppts ut till den aktuella avloppsanordningen efter det att förbudet trädde i kraft och att förbudet således har överträtts. Det har inte framkommit några särskilda skäl som motiverar en jämkning av beloppet. Vitet har därför dömts ut i enlighet med nämndens yrkande.