Mål: P 6159-17

Avgörande

Bygglov för nybyggnad av garage- och förrådsbyggnad. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att garage- och förrådsbyggnaden inte kommer att innebära en sådan betydande olägenhet som avses i 2 kap. 9 § PBL för grannen till bygglovsfastigheten. Mark- och miljööverdomstolen har därför, med ändring av mark- och miljödomstolens dom, fastställt nämndens beslut att ge bygglov.