Mål: P 3789-18

Avgörande

Återställande av försutten tid. Ett beslut om att anta en detaljplan har inte kommunicerats med de nya ägarna av fastigheter vars tidigare ägare hade lämnat synpunkter under granskningstiden. Omständigheterna har bedömts vara sådana att de nya ägarna har haft laga förfall för sin underlåtenhet att i rätt tid överklaga beslutet och MÖD har återställt den försuttna tiden.