Mål: 6485-17

Avgörande

Sammanfattning:

Strandskyddsdispens har getts för bostadshus som enligt Mark- och miljööverdomstolens bedömning ska uppföras inom hemfridszonen för ett befintligt bostadshus. Med hänsyn till förhållande på platsen är den allemansrättsliga tillgången redan i dag starkt begränsad varför den planerade byggnaden inte kan medför någon ytterligare avhållande effekt på allmänhetens tillträde till strandområdet. Även fråga om en bäck med begränsad vattenföring utgör ett vattendrag enligt miljöbalkens regler och därmed omfattas av strandskyddsreglerna.