Mål: M 1762-18

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har, med ändring av mark- och miljödomstolens dom, fastställt miljöprövningsdelegationens beslut att avslå en ansökan om förlängning av igångsättningstid avseende tillstånd till vindkraftspark.