Mål: M 3336-17

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att begränsad inne- och utearea vid en förskola visserligen kan medföra olägenhet för barnens hälsa, t.ex. genom höga bullernivåer eller luftkvalitetsbrister inomhus. För det fall arean endast begränsar möjligheten till fysisk aktivitet kan emellertid detta inte betraktas som en sådan störning som enligt miljöbalken kan anses utgöra en olägenhet för människors hälsa.