Mål: P 8128-17

Avgörande

Bygglov. Vid beräkning av ett hus byggnadshöjd konstaterades att både gavel och långsida skulle upplevas från intilliggande allmän plats, gatumark. Gatan vid gaveln var dock en huvudgata i samhället emedan gatan vid långsidan var en infart till några fastigheter. Byggnadens långsida bedömdes, i enlighet med huvudregeln, vara beräkningsgrundande. Vidare ansågs byggnaden främst påverka gatumark vid gaveln varför det bedömdes finnas särskilda skäl att endast utgå från den allmänna platsens medelnivån invid tomten på denna gavelsida vid beräkning av byggnadshöjden.