Mål: P 975-18

MÖD 2018:11

Vägledande avgörande

Bygglov för en pumpstation för spillvatten på parkmark. Åtgärden avviker från detaljplanen men har ansetts vara förenlig med detaljplanens övergripande syfte och tillgodose ett sådant allmänt intresse att bygglov kan ges enligt 9 kap. 31 c § 1 PBL.

MÖD 2018:11