Mål: P 3840-17

Avgörande

Nämnden har påfört två fastighetsägare byggsanktionsavgift för att ha flyttat en lovpliktig byggnad utan startbesked. MÖD har funnit att nämnden, som valt att inte bemöta fastighetsägarnas invändning om att byggnaden varit placerad mer än 4, 5 meter från tomtgränsen och att åtgärden därför inte varit bygglovspliktig, inte har visat att bygglov krävts för åtgärden och att det därmed inte funnits förutsättningar för att påföra fastighetsägarna byggsanktionsavgift.