Mål: M 6313-17

Avgörande

Ett bolag har ansökt om tillstånd till uppförande av ett antal vindkraftverk. Den lokala och regionala bevarandestatusen för fiskgjuse har inte bedömts vara hotad, men det har inte kunnat uteslutas att fiskgjusen ändå kommer att påverkas negativt. Risken för påverkan på fiskgjusen har ansetts kunna minskas till en godtagbar nivå genom en utökning av flygvägen mot den huvudsakliga platsen för födosök, vilket medfört att vissa verk nekats tillstånd.