Mål: P 5567-17

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att två fritidshus på Fårö utgör en sådan komplettering till befintlig bebyggelsMark- och miljööverdomstolen har funnit att två fritidshus på Fårö utgör en sådan komplettering till befintlig bebyggelse som avses i 4 kap- 4 § miljöbalken och har därför bifallit bygglovsansökan. Två ledamöter var skiljaktiga och fann att den föreslagna byggnationen inte var förenlig med nämnda bestämmelse och menade att ansökan om bygglov borde avslås.