Mål: M 8146-17

Avgörande

Föreläggande om markundersökningar enligt 26 kap. 22 § miljöbalken. På den i målet aktuella fastigheten har bensinstationsverksamhet bedrivits sedan 1950-talet. Provtagningar från 2017 har visat att aromater överskrider riktvärdena för mindre känslig mark. MÖD har mot den bakgrunden funnit att verksamheten kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa och miljön och att ett föreläggande om undersökning av platsen är befogat. MÖD har vidare bedömt att föreläggandet är tillräckligt tydligt utformat samt att det inte är motiverat att förelägga verksamhetsutövaren att lämna förslag på åtgärder så länge det inte är känt om marken på fastigheten är förorenad.