Mål: P 1203-18

Avgörande

MÖD har med stöd av 8 kap. 15 § PBL förelagt fastighetsägare att klippa viss växtlighet på tomten i syfte att förbättra sikten i en intilliggande vägkorsning.