Mål: M 4094-18

Avgörande

En förening överklagade ett beslut att ge dispens från biotopskyddet. Överklagandet avvisades av mark- och miljödomstolen eftersom föreningen inte visat att den var en sådan organisation som avses i 16 kap. 13 § miljöbalken. Vid överklagande av avvisningsbeslutet gav föreningen in dokumentation som visade att den uppfyllde kraven för att vara taleberättigad i målet. Mark- och miljödomstolens avvisningsbeslut har därför upphävts och målet lämnats tillbaka dit för fortsatt handläggning. Ett av föreningen i Mark- och miljööverdomstolen framställt yrkande om inhibition har inte ansetts kunna prövas.