Mål: M 6469-17

Avgörande

Inför en ansökan om ändringstillstånd för höjning av ett antal vindkraftverk har samråd enligt 6 kap. 4 § första stycket 1 miljöbalken genomförts. Mark- och miljööverdomstolen instämmer i mark- och miljödomstolens bedömning att det genomförda samrådet inte är behäftat med sådana brister som skulle utgöra skäl att avvisa ansökan. Beviljandet av ändringstillståndet står därmed fast.