Mål: M 8042-17

MÖD 2018:5

Vägledande avgörande

I målet gör MÖD en bedömning av om en vindkraftpark utgör en sådan funktionell enhet som omfattas av 22a § förordningen (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857). Mot bakgrund av att vindkraftparken i detta fall utgörs av två åtskilda grupper av verk kan området inte anses så väl avgränsat att man kan tala om en funktionell enhet. Anläggningen är därför inte undantagen från kravet på nätkoncession.

MÖD 2018:5