Mål: M 8355-17

Avgörande

I ett mål om tillstånd till en enskild avloppsanläggning har Mark- och miljööverdomstolen, med hänsyn till vad som under målets handläggning framkommit om anläggningens funktion och konstruktion, funnit att det är oklart om tillstånd kan ges. Målet har därför återförvisats till nämnden för ny prövning.