Mål: F 7143-17

Avgörande

LKAB har ansökt om markanvisning för bearbetningskoncessioner av vissa områden inom Kiruna kommun. Bergmästaren har beviljat ansökan. Efter att en samfällighetsförening överklagat beslutet har fråga uppstått om LKAB är skyldigt att bygga ny väg i stället för den gamla vägen som skulle bli belägen inom skyddszonen. Då LKAB under ärendets gång gjort vissa justeringar i projekteringen vilket medfört att den gamla vägen fortfarande är tillgänglig och brukbar har föreningen genom markanvisningsbeslutet inte fråntagits möjligheten att nyttja vägen i oförändrad utsträckning. Föreningens överklagande har därför avslagits.