Mål: M 639-18

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har efter hörande av parterna delat mark- och miljödomstolens bedömning att tillstånd ska ges till vattenverksamhet.