Mål: M 1802-17

Avgörande

Ett bolag beviljades tillstånd att uppföra och driva en gruppstation för vindkraft om högst 10 vindkraftverk samt följdverksamhet inom angivna etableringsområden i Krokoms kommun. En sameby överklagade tillståndsbeslutet och yrkade att det skulle upphävas med hänsyn till närheten till ett område av riksintresse för rennäringen och påverkan på renskötseln. Mark- och miljödomstolen avslog överklagandet. Mark- och miljööverdomstolen bedömer att rennäringen med hänsyn till villkoren i tillståndet och bolagets åtaganden inte påtagligt försvåras i sådan utsträckning att den planerade vindkraftsetableringen ska anses otillåten. Samebyns överklagande avslås.