Mål: P 11779-17

Avgörande

Ansökan om bygglov för flerbostadshus. Huvudbyggnadens byggnadsarea överskreds med 10 procent. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att avvikelsen i detta fall inte kunde vara en sådan liten avvikelse som avses i 9 kap. 31 b § PBL.