Mål: M 6236-17

MÖD 2018:16

Vägledande avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har, med hänsyn till avståndet till närliggande bostäder, i likhet med underinstansen ansett att buller från skutknackning i en bergtäkt är att anse som impulsljud. Verksamhetsutövarens yrkande om en höjning av ljudnivån har därför avslagits.

MÖD 2018:16