Mål: M 4684-17, M 4685-17

Avgörande

Fördjupning och breddning av farlederna till Luleå hamn m.m. MÖD har, i likhet med mark- och miljödomstolen, funnit att dispens kan ges från förbudet mot dumpning till havs av förorenade muddermassor. Dispensen har dock ändrats på så sätt att den har förenats med ett villkor om ett begränsningsvärde för TBT-halt. Tillstånd har vidare getts för att använda muddermassor med TBT-halter som överstiger det angivna värdet som utfyllnad i vattenområde innanför invallning vid anläggandet av en ny djuphamn.