Mål: P 11467-17

Avgörande

Byte av fasadbeklädnad från tegel till s.k. steniskivor på en av fasaderna på en kyrkobyggnad har ansetts utgöra en ovarsam ändring av byggnadens karaktärsdrag. Det har bedömts att mer varsamma metoder för att åtgärda problem med frostskador finns och det har inte framkommit att sådana metoder skulle vara orimligt kostsamma.