Mål: M 9035-17

Avgörande

Föreläggande om att ta bort staket inom strandskyddsområde. Ett tidigare beslut om dispens från strandskyddsbestämmelserna avseende uppförande av bostadshus och komplementbyggnad med tomtplatsbestämning och villkor om bl.a. att tomtplatsen ska markeras med staket, mur, häck eller motsvarande har inte ansetts utgöra hinder mot föreläggandet. Fastighetsägaren har inte visat att staketet har funnits på platsen sedan innan strandskyddsbestämmelserna trädde ikraft. Länsstyrelsen har därför haft fog för sitt föreläggande